Category Archives: Chuyên luận dược liệu

Chuyên luận dược liệu

Ba kích [Rễ]

Ba Kích (Rễ) Radix Morindae officinalis Dây ruột gà Rễ đã phơi hay sấy khô [...]

Bá Tử Nhân

Bá Tử Nhân Semen Platycladi orientalis Là hạt trong “nón cái” già (còn gọi là [...]

QUA LÂU (Hạt)

Mục lục 1 QUA LÂU (Hạt) Semen Trichosanthis Qua lâu tử 2 Mô tả 3 [...]

QUA LÂU (Quả)

Mục lục 1 QUA LÂU (Quả) Fructus Trichosanthis 2 Mô tả 3 Bột 4 Định [...]

QUẾ (Cành)

Mục lục 1 QUẾ (Cành) Ramulus Cinnamomi Quế chi 2 Mô tả 3 Vi phẫu [...]

BÁN BIÊN LIÊN

Toàn cây phơi hay sấy khô của cây Bán biên liên (LobeliachinensisLour.), họ Hoa chuông [...]

BÁN HẠ (Thân rễ)

Bán hạ bắc: Thân rễ đã phơi hay sấy khô của cây Bán hạ [Pinellia [...]

BÁN CHI LIÊN

Toàn cây phơi hoặc sấy khô của cây Bán chi liên (Scutellaria barbata D. Don), [...]

BÈO TẤM

Herba Spirodelae polyrrhiza Phù bình, Tử bình, Bèo tấm tía Toàn cây phơi sấy khô [...]

BÌM BÌM BIẾC (Hạt)

Semen Pharbitidis Khiên ngưu tử, Hắc sửu Dược liệu là hạt phơi hay sấy khô [...]