Thược dược tán (Chứng trị chuẩn thằng)

Mục lục

  • Thành phần:
  • Bào chế:
  • Chỉ định:
  • Liều dùng:

Thược dược tán

Thược dược tán (Chứng trị chuẩn thằng)

Thành phần:

  • Bạch thược                                    40g
  • Huyền hồ sách                                40g
  • Hương phụ tử                                 80g
  • Nhục quế                                        40g

Bào chế:

Dạng thuốc tán (bột)

Chỉ định:

Trị phụ nữ hông sườn đau.

Liều dùng:

Ngày uống 8g.


Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *